Студиските програми на ФИНКИ до 2012 година

Студентска пракса

Термин за прием на документи за потпис на извршената општа пракса од студентите кај доц. д-р Весна Димитриевска Ристовска:

Четврток, 11:30 часот во просторија 322.

Дипломска работа

Дипломите за студентите кои дипломирале на прв и втор циклус (додипломски и магистерски студии) се доделуваат на прославата на денот на ФИНКИ.