Квоти

Согласно Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2017/18 година, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во наредната учебнагодина ќе запише вкупно 940 студенти. Бројот на студенти кои ќе можат да се запишат на ФИНКИ на секоја од студиските програми, е даден во продолжение. Во втората табела се дефинирани квотите за вториот уписен рок.
 

Модул

Државна квота

Цена (ЕУР)

Квота со кофинансирање

Цена (ЕУР)

Вонредни

Цена (ЕУР)

Вкупно

Компјутерски науки и инженерство (КНИ) - 6 или 8 семестри

200

200

100

400

-

-

300

 

Компјутерски науки и инженерство (КНИ) - 6 или 8 семестри
- англиски јазик**

40

200

20

400

-

-

60

 

Мрежни технологии (МТ) - 6 или 8 семестри

120

200

40

400

-

-

160

Примена на е-технологии (ЕТ) - 6 или 8 семестри

200

200

70

400

-

-

270

Компјутерска едукација (КЕ) - 8 семестри

20

200

-

400

-

-

20

Информатика и компјутерско инженерство (ИКИ) - 8 семестри

60

200

30

400

-

-

90

Академски студии по информатика (АСИ) - 8 семестри

30

200

10

400

-

-

40

Професионални студии по информатика (ИНФО) - во мирување - 6 семестри

0

-

0

-

-

-

0

Професионални студии по информатички технологии (ИТ) - во мирување - 6 семестри

0

-

0

-

-

-

0

ВКУПНО Студенти

670

 

280

 

0

 

940

 
 Квоти за вториот уписен рок на додипломски студии на ФИНКИ
 

Модул

Државна квота

Цена (ЕУР)

Квота со кофинансирање

Цена (ЕУР)

Вонредни

Цена (ЕУР)

Вкупно

Компјутерски науки и инженерство (КНИ) - 6 или 8 семестри

-

200

-

400

-

-

-

Компјутерски науки и инженерство (КНИ) - 6 или 8 семестри
- англиски јазик**

-

200

-

400

-

-

-

Мрежни технологии (МТ) - 6 или 8 семестри

-

200

-

400

-

-

-

Примена на е-технологии (ЕТ) - 6 или 8 семестри

-

200

-

400

-

-

-

Компјутерска едукација (КЕ) - 8 семестри

-

200

-

400

-

-

-

Информатика и компјутерско инженерство (ИКИ) - 8 семестри

-

200

-

400

-

-

-

Академски студии по информатика (АСИ) - 8 семестри

-

200

-

400

-

-

-

Професионални студии по информатика (ИНФО) - во мирување - 6 семестри

0

-

0

-

-

-

-

Професионални студии по информатички технологии (ИТ) - во мирување - 6 семестри

0

-

0

-

-

-

-

ВКУПНО Студенти

-

 

-

 

-

 

-

 
 
 Квоти за третиот уписен рок на додипломски студии на ФИНКИ
 

Модул

Државна квота

Цена (ЕУР)

Квота со кофинансирање

Цена (ЕУР)

Вонредни

Цена (ЕУР)

Вкупно

Компјутерски науки и инженерство (КНИ) - 6 или 8 семестри

-

200

-

400

-

-

-

Компјутерски науки и инженерство (КНИ) - 6 или 8 семестри
- англиски јазик**

-

200

-

400

-

-

-

Мрежни технологии (МТ) - 6 или 8 семестри

-

200

-

400

-

-

-

Примена на е-технологии (ЕТ) - 6 или 8 семестри

-

200

-

400

-

-

-

Компјутерска едукација (КЕ) - 8 семестри

-

200

-

400

-

-

-

Информатика и компјутерско инженерство (ИКИ) - 8 семестри

-

200

-

400

-

-

-

Академски студии по информатика (АСИ) - 8 семестри

-

200

-

400

-

-

-

Професионални студии по информатика (ИНФО) - во мирување - 6 семестри

0

-

0

0

-

-

-

Професионални студии по информатички технологии (ИТ) - во мирување - 6 семестри

0

-

0

0

-

-

-

ВКУПНО Студенти

-

 

-

 

-

 

-