Пресметување на бодови
Основeн критериум за селекција на кандидатите за запишување на прв циклус студии е успехот постигнат во средното образование. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени. Начинот на пресметување на поените можете да го погледнете во текстот што следува.
Пресметување на бодови
На студиските програми каде селекцијата се врши само според успехот од средното образование, кандидатите може да освојат најмногу 100 поени, и тоа: општиот успех по сите предмети учествува со 60%, а успехот постигнат на државната матура учествува со 40%
 
Пресметувањето на бодовите според успехот од средното образование се пресметува на следниот начин: се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу 60 поени
 
Бодирањето на екстерните предмети се врши според следниот начин:
  • За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е соодветен за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот за содветниот предмет поделен со 100 и помножен со 5. Вака добиените производи се собираат. 
  • За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е несоодветен за студиската програма на која конкурираат, поените за тој предмет се множат со фактор 0,5. 
По оваа основа можат да се добијат најмногу 20 поени за двата екстерни предмета. 
 
Бодирањето на интерните предмети се врши според следниот начин:
  • оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се соодветни за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множат со коефициент 1,6. 
  • оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се несоодветни за студиската програма на која кандидатот конкурира се множат со коефициент 1. 
По оваа основа можат да се добијат најмногу 16 поени.
 
Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени.  
 
Бодирање на кандидати кои полагале училишна матура или завршен испит 
 
Бодирањето на успехот на кандидатите кои полагале училишна матура или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење се врши на следниов начин: оценките од предмети кои се полагаат на училишната матура се множат со коефициент 1,6. Добиените прозиводи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу 16 поени.