Пресметување на бодови
Основeн критериум за селекција на кандидатите за запишување на прв циклус студии е успехот
постигнат во средното образование. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени. Начинот на
пресметување на поените можете да го погледнете во текстот што следува, или да го искористите калкулаторот за
пресметување на поени приложен во Порталот за идни студенти.