Како активост на NATO проектот SIARS - Smart I (eye) Advisory Rescue System, од 10-ти до 11-ти април во Скопје, ФИНКИ ја организира 7-та работилница.

Повеќе информации на http://siars-nato.finki.ukim.mk/

 

1