Кандидатите лично ја поднесуваат апликацијата до Еразмус+ координаторот на факултетот (ВО НАШИОТ СЛУЧАЈ ПРЕКУ АРХИВАТА НА ФАКУЛТЕТОТ) каде студираат најдоцна до 15 март 2018 година, во три примерока: еден примерок до Еразмус+ коррдинаторот, еден примерок до Ректоратот на УКИМ и еден примерок задржува студентот.

1