Код на предмет: 
F18L3W072
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По завршувањето на овој предмет, студентот се очекува да има продлабочено
знаење за развој на автономни роботски системи (автономни возила, автономни
летала и сл.) со користење на веројатностните пристапи во роботиката.

Accreditation: