Код на предмет: 
F18L3S059
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По завршувањето на курсот се очекува студентот да ги разбира проблемите на администрацијата со мрежи и да знае да ги применува на методите и алатките за администрација со комуникациски мрежи.