Код на предмет: 
F18L3W060
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Системската администрација претставува комплексен процес на оперативно управување со системските и софтверските компоненти кај компјутерските системи, се со цел да се обезбеди безбедни, надежни и достапни сервиси и услуги на корисниците. Организацијата на процесот на системска администрација е повеќестран и вклучува активности поврзани со управување со оперативни системи, мрежни сервиси како и на апликативни и други серверски системи.