Код на предмет: 
F18L3W075
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Запознавање на студенти со актуелните техники за анализа и дизајн на информациските системи (ИС). Навлегување во студија на случај на развој на ИС со користење на актуелни методологии. Оспособување за практична анализа на кориснички побарувања и креирање ефективни модели во сите фази развој на еден ИС , со нагласок на фазите на анализа и дизајн. По завршување на курсот се очекува студентот да демонстрира знаење за користење на современи пристапи во процесот на анализа и дизајн на информациските системи.