Код на предмет: 
F18L3S077
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Разбирање на проблемите кои се јавуваат при пренос на мултимедија во безжични и мобилни мрежи. Познавање на концептите од областа на дизајн, анализа и имплементација на безжични и мобилни мултимедиски системи. Познавање на техники за кодирање на мултимедија, транспортни протоколи за мултимедија во безжични мрежи, контролни протоколи за мултимедија во безжични мрежи. Познавања за карактеристиките на мултимедискиот сообраќај. Поседување на знаење за практично обезбедување на QoS на мултимедиските апликации за безжичните мобилни уреди.