Код на предмет: 
F18L3S040
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Студентите ќе се стекнат со разбирање на хардверот, софтверот и состемскиот дизајн на вградените системи. Тие ќе ја разберат важноста на интеракцијата меѓу хардверот и софтверот и поврзувањата со сензори и актуатори. Ќе ги стекнат основите на програмирање на вградени системи. Студентите ќе бидат способни да ги дефинираат архитектуралните барања, вклучувајќи го и хардверот и софтверот потребен за да се изгради модерен вграен систем.