Код на предмет: 
F18L3W079
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Запознавање и користење на технологиите на семантички веб и поврзани податоци. Студентите ќе научат да развиваат интелигентни апликации базирани на поврзани податоци и да пронаоѓаат и користат отворени податочни множества.

Accreditation: