Код на предмет: 
F18L3S080
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Запознавање со концепти за развој на веб пребарувачките системи. Разбирање на начините на обработување на прашањата и множеството на документи низ кои се пребарува, како и начини за автоматско собирање податоци од веб. По завршувањето на курсот се очекува студентот да демонстрира познавање на методи за процесирање на прашања, репрезентација на документите и нивно индексирање и класификацирање, да демонстрира познавање на методи за пребарување и индексирање на слики и да може самостојно да развива алгоритми за пребарување со користење на програмски алатки.