Код на предмет: 
F18L2S030
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Успешниот студент ќе има продлабочени познавања од основните области на вештачката интелигенција, вклучувајќи ги: пребарувањето, решавањето проблеми, претставувањето на знаењето, расудувањето, донесувањето одлуки, планирањето и учењето и нивната примена. Исто така, ќе биде во состојба да ги дизајнира и реализира клучните проблеми од интелигентните системи со средна сложеност и да го процени нивното однесување.