Код на предмет: 
F18L3S062
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Запознавање со виртуелизацијата како парадигма на креирање на виртуелни компјутерски системи преку софтверска виртуелизација на харверските компоненти. Обработка на различните аспекти на виртуелизацијата, технологиите и техниките вклучени во процесот, како и придобивките и губитоците кои се појавуваат во процесот на виртуелизација.

Accreditation: