Код на предмет: 
F18L3W085
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Студентите да се запознаат со областите и проблемите кои ги покрива биоинформатиката, да бидат во можност да вршат генска и протеинска секвенцна анализа, да користат биолошки бази податоци, да ги запознаат пресметковните методи за решавање проблеми во молекуларната биологија.