Код на предмет: 
F18L2S084
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Екоинформатиката е наука за информации (информатика) во екологијата и науката за животната средина. Ги интегрира еколошките и информатичките науки за да ги дефинира ентитетите и природните процеси со јазик заеднички за луѓето и за компјутерите.