Код на предмет: 
F18L3S087
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Запознавање со основните концепти од мрежна наука со реални податоци. Оспособување на студентите за анализа на својствата и динамичките процеси во реалните комплексни мрежи и нивно моделирање и визуелизација. Изучување на основните методи за октривање на заедници, оценка на робустноста, оптимизација, податочно рударење и предвидување во комплексни мрежи.