Код на предмет: 
F18L3W008
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Запознавање со основите за науката базирана на податоци. Студентите ќе се запознаат со процесот и методологијата при работа со податоци, почнувајќи од идентификацијата на проблемите, преку собирање на податоци, а потоа и нивна обработка. Студентите ќе ги научат основните техники за обработка на податоците и идентификување на шаблони во нив, како и начините на визуелизација и интерпретација на добиените резултати.