Код на предмет: 
F18L2S095
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По завршување на курсот се очекува студентот да ги владее и користи основните
алатки и методи за обработка на слики.