Код на предмет: 
F18L3W009
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целта на курсот е студентите да ги научат главните концепти на објектно
ориентирана анализа и дизајн. Да се запознаат со техниките на рефакторирање,
шаблоните за дизајн и различните архитектури на софтвер. По завршувањето на
курсот кандидатите ќе можат да ги идентификуваат ограничувањата и проценат
квалитетите на софтверските системи. За конкретна софтверска спецификација ќе
можат да ја проценат нејзината комплетност и конзистентност, како и да
дизајнираат софтверска архитектура во согласност со дадените барања.