Код на предмет: 
F18L1W041
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Запознавање со основните методи за анализа и дизајн на логички кола и логички
мрежи, како комбинациони така и секвенцијални кола, регистри и бројачи.