Код на предмет: 
F18L1W011
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Курсот претставува вовед во основните математички концепти неопходни за повисоките курсеви од информациски технологии, компјутерско и софтверско инженерство.

Accreditation: