Код на предмет: 
F18L3W098
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Се поголемата важност и големиот обем на податоците побаруваат соодветни
техники и технологии за нивно безбедно, достапно, надежно и скалабилно
складирање. Се почестите приоди за складирање на податоци се ориентираат кон
дистрибуирани решенија чии имплементации вклучуваат најразлични
архитектури и модели со што се добиваат различни придобивки, специфични за
секоја имплемнетација. Предметот има за цел да ги обработи техниките на
хардверско, мрежно и софтвеско ниво за обезбедување на дистрибуирано
складирање на податоците.