Код на предмет: 
F18L2S099
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целта на курсот е студентите да се запознаат со испораката на услугите од страна на владините институции кон корисниците: граѓаните, бизнисите и организациите од невладиниот сектор и примената на информациските технологии во тие процеси; да се запознаат со напредните држави и напредните области на примена на е-влада преку анализа на примери, студии на случај и најдобри практики; Подобрување на комуникациските вештини, усни и писмени, работа во тим при изработка на проектна задача, презентирање на проектната задача.

Accreditation: