Код на предмет: 
F18L2S100
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

ИКТ инженерите, изработувајќи и нудејќи ИКТ услуги, се соочуваат со прашања
во врска со SLA договорите, продавачите, добавувачите, со финансиските аспекти
на ИКТ услугите – колку чини услугата, зошто токму толку, колкави се
трошоците, колку е дозволено да бидат трошоците и слично. Области кои им е
потребно да ги владеат се буџетирање, книговодство, определување на цени,
финансиско планирање, финансиска анализа и известување. Овој курс има за
задача да им овозможи да ги совладаат овие области преку опис на основните
економски модели; демонстрирање како овие модели работат; опис на главните
економски феномени со користење економски модели.