Код на предмет: 
F18L2S042
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Запознавање со основните поими и појави од електричните кола, со основните закони и теореми во теоријата на електричните кола и со некои методи за анализа на електрични мрежи со временски констатни и временски прпоменливи струи и напони. Користење на основните законитости во електротехниката при решавање на конкретни проблеми во инженерството.

Accreditation: