Код на предмет: 
F18L3S101
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Студентот ќе ги запознае основните концепти, техники и алатки кои се користат во полето на безбедност на системи. Со преземање на улогата на "напаѓач" студентот ќе се стекне со знаење за повеќето сигурносни слабости во неговата околина и начин како да се заштити од нив.

Accreditation: