Код на предмет: 
F18L3S102
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целта на курсот е да ги разгледа основите принципи и најдобри практики за
развој и за трансфер на технологии. Да се разбере концептот на одржлив развој кој
ги го вклучува влијанието врз природата и општеството. Да се разберат 17-те
дефинирани цели за одржлив развој од страна на Обединетите Нации и да се
дефинираат начини на нивно исполнување. Разбирање на можностите за примена
на нови технологии како мобилни уреди, дронови, сензори во областите како
земјоделието, комуникациите, едукацијата, економијата, здравството, владите и
половата еднаквост. Разбирање на поимите за социјални иновации и социјално
претприемништво. Примена на методологии за дизајнирање на решенија кои се
насочени кој човекот. Разбирање на методологијата на размесување за дизајн.

Accreditation: