Код на предмет: 
F18L3W105
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Разбирање на иновативноста. Стекнување на иновативни вештини. Примена на ИКТ за креирање на иновации. Креирање на иновации во ИКТ.

Accreditation: