Код на предмет: 
F18L3S012
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Цели на предметната програма (компетенции):
По завршување на курсот се очекува студентите да се оспособени за дизајн,
избор, имплементација и менаџмент на ентерпрајз IT решенија. Да бидат
способни за работа во корпоративна средина при имплементација и одржување
со надградба на ентерпрајз IT решенија. Да бидат способни да развиваат
стратегии за технолошки архитектури на комплексни софтверски системи кои
опслужуваат обемни податоци, многу корисници и широк спектар деловно
процеси.

Accreditation: