Код на предмет: 
F18L3S106
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По завршување на предметот, студентот ќе биде оспособен за создавање и
управување со интелигентни информациски системи. Студентот ќе поседува
познавања од веб рударење, сентимент анализа, системи за препораки,
персонализација и профилирање на корисници.