Код на предмет: 
F18L2S110
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Познавање на механизмите кај HTTP протоколот. Запознавање со платформи за развој на интернет апликации. Креирање и развој на веб апликции. Креирање и користење на веб сервиси.

Accreditation: