Код на предмет: 
F18L3W043
Aim of the program: 

Изучување на поими поврзани со информациската безбедност; постапки и механизми за заштита кај компјутерските системи од безбедносен аспект; методи што се применуваат за подигање на нивото на безбедност во однос на неовластен пристап.