Код на предмет: 
F18L1S052
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Цели на предметната програма (компетенции): По успешното завршување на овој предмет, студентот ќе биде запознат со еволуцијата на теориите за учење и ќе биде во состојба да ги разбере улогата и новите трендови кај е-околините за учење и да го разбере преминот од традиционалните во е-околините за учење. Студентите ќе се стекнат со способност да понудат соодветни постојни системи за менаџмент со учење и наставни содржини и системи за проверка на знаење на бизнис побарувања, како и да креираат нови иновативни решенија во областа на е-учењето.

Accreditation: