Код на предмет: 
F18L1S034
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Предметот е од подршка и е неопходен за воведување на поимите за интеграли, примена на интерграли, низи и редови кои се неопходни во дел од предметите од повисоки години.

Accreditation: