Код на предмет: 
F18L2S114
Фонд на часови: 
150
Aim of the program: 

Целта на предметот е запознавање на студентите со теориските основи и концепти на 2D и 3D компјутерска графика, геометриското моделирање, трансформациите, рендерирањето и генерирањето криви и површини со помош на сплајнови. Практичната имплементација на алгоритмите ќе се реализира со помош на OPEN GL. По завршување на курсот се очекува студентот да демонстрира познавање на теориските основи и концепти на 2Д и 3Д компјутерската графика, да користи OpenGL библиотека и графички софтверски пакети за практична реализација на проблеми од компјутерската графика.

Accreditation: