Код на предмет: 
F18L3W044
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Запознавање со фундаменталните типови на електронски елементи, принципот на
работа, и нивните теоретски модели. Анализа и дизајн на логички кола и
засилувачи..