Код на предмет: 
F18L3W115
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Да се стекнат со знаење на клучни прашања поврзани со анализата и генерирањето на звуци, говор и музика.