Код на предмет: 
F18L2W014
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Вовед во основните концепти на компјутерските мрежи и безбедноста. Студентот ќе се здобие со знаења поврзани со мрежната архитектура, мрежните протоколи и работата на мрежите, како и главните поими од мрежната безбедност. Студентот ќе се запознае со главните компоненти и апликации на TCP/IP свитата од протоколи.