Код на предмет: 
F18L3W117
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целата на курсот е запознавање на студентите со теоријата, принципите и
праксата за компјутерски потпомогнато производство, основните поими за
системи и модели, контрола и симулација на производни процеси.