Код на предмет: 
F18L3S118
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Запознавање со основните концепти на развој и операции (DevOps) преку континуирана интеграција, тестирање, испорака и распоредување на софтверски решенија и системи. Осознавање на различните перспективи на развојниот (Dev) и оперативниот (Ops) дел од животниот циклус на еден систем. Оспособување на студентите за употреба на алатки за автоматизација на процесите за интеграција, тестирање, испорака и распоредување. Запознавање со предизвиците и најдобрите практики за менаџирање со софтверски изданија и конфигурации.