Код на предмет: 
F18L1S120
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Студентот ќе се здобие со способност за критичко размислување и развој на вештините на размислување надвор од стандардните норми и принципи. Ќе биде во можност да го постави проблемот во рамка и да го изложи правилно, како и да решава неструктурирани проблеми. Ќе има подобрени вештини за општо решавање на проблеми од различен карактер кои стимулираат логичко размислување.