Код на предмет: 
F18L1S026
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Вовед во главните елементи за развој на маркетинг стратегија и планирање на програма за маркетинг; Развој на вештини за решавање на маркетинг проблеми преку аналитички алатки (рамки, поими, модели и техники); Анализа на примери и студии на случај како претпријатијата го организираат својот маркетинг, со акцент на ИКТ претпријатија; Подобрување на комуникациските вештини, усни и писмени, работа во тим при изработка на проектна задача, презентирање на проектната задача.

Accreditation: