Код на предмет: 
F18L3W123
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Да се воведат студентите во основните концепти и техники во компјутерската визија. Студентите кои успешно ќе го завршат курсот ќе бидат способни за дизајнирање на ефикасни системи за компјутерска визија како: препознавање на ракопис, детекција и препознавање на лица, проценка на движење, следење на луѓе и возила, препознавање на гестови, препознавање и класификација на визуелни објекти, разбирање и анализа на сцени итн.

Accreditation: