Код на предмет: 
F18L3S036
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целта на курсот е студентите да се запознаат со основите на модерните техники
од областа на машинско учење. По завршувањето на курсот кандидатите: ќе имаат
продлабочени знаења за напредните технологии и методи за машинско учење; ќе
можат да разберат, анализираат и формулираат генерални проблеми од областа на
машинско учење; ќе можат успешно да применат алгоритми за машинско учење
при решавање на реални проблеми; ќе можат да конципираат, анализираат,
реализираат и проценат перформанси на систем за машинско учење.

Accreditation: