Код на предмет: 
F18L3W027
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По завршување на курсот студентите ќе имаат познавање од видови и примена на
менаџмент информациски системи.