Код на предмет: 
F18L3S125
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Цели на предметната програма (компетенции): За инженер кој работи со мрежни технологии е корисно да има познавања од мерење, анализа и моделирање на интернет сообраќајот заради поквалитетно дизајнирање на мрежите како и подобро користење на нивните перформанси. Со овој курс студентите ќе се запознаат со основите на инженерството на комуникациски сообраќај, како и различни техники за анализа, мерење, карактеризација, класификација и предвидување на интернет сообраќај.