Код на предмет: 
F18L3W126
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целта на курсот е студентите да се запознаат со основите на методологиите на истражување во ИКТ. По завршувањето на курсот кандидатите ќе имаат продлабочени знаења за методологиите на истражувања во ИКТ, ќе можат да конципираат и спроведат научно истражување, и да напишат извештај од научно истражувачката работа.