Код на предмет: 
F18L3W128
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По завршувањето на предметот се очекува студентот да има продлабочено знаење во примена на технологиите и алатките за складирање, прибирање и обработка на податоци во дистрибуирана и сеприсутна околина со користење на различни мобилни платформи.